Algemene voorwaarden

Atlaspartijgoederen.nl is onderdeel van Atlas Import/Export .


1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Atlas als leverancier van producten optreedt.
2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen van Atlas zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Atlas heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
3. Overeenkomst
3.1. De koopovereenkomst tussen Atlas en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.
4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief 21 % btw .
5.Levering en levertijd
5.1 Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert Atlas binnen 4 dagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
Bestelling die betaald worden via iDEAL levert Atlas binnen 4 dagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
5.2. Atlas hanteert een maximale levertermijn van 15 dagen voor
particulieren en 30 dagen voor bedrijven en instellingen. Wanneer de bestelde
producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd
worden, heeft de koper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden.
Tenzij onderling anders is overeengekomen i.v.m voorraad en/of levering groothandel
5.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.Atlas
is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6. Veilig betalen.
6.1. vooruitbetaling ; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw
bankrekening naar de bankrekening van Atlas. Deze manier van betalen
duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de
betaling binnen is.
6.2. betalen via iDEAL , uw bestelling wordt vaak nog dezelfde dag verzonden.
7. Retourproducten
7.1. Producten die u bij Atlas heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van
reden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst worden geruild en/of retourgezonden,
mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele
verpakking zit. De koper kan binnen 14 kalenderdagen na bestelling zijn bestelling
herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retourzenden zijn voor
rekening van de koper/consument. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om
het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u
binnen 14 werkdagen, na ontvangst op het afleveradres, contact op te nemen met
info@atlaspartijgoederen.nl
7.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Atlas
kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de
aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft
recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan.
Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op
te nemen met info@atlaspartijgoederen.nl
7.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft
ontvangen, wordt deze door Atlas kosteloos omgeruild voor het door u
bestelde product mits u de factuur nog heeft,de aankoop niet is gebruikt en in de
originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het
orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na
ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@atlaspartijgoederen.nl
7.4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden
geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of
girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met
info@atlaspartijgoederen.nl

7.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt
ieder recht van de koper.
8. Tevredenheidsgarantie
8.1. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen
omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar info@atlaspartijgoederen.nl
9. klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
9.1. Reclamering terzake van gebreken in producten dient schriftelijk en zo
spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst
op het afleveradres.
9.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen
rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst
beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het
afleveradres.
9.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Atlas
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de
aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en
gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen
retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten danwel de
factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
9.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft
u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Atlas te
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het
product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen
voor uw rekening komen.
10. Schadevergoeding
10.1. Atlas kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan
haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, danwel ontstaan is door
omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico
komen.
10.2. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Atlas komen
zijn:
ziekte, in-,uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers etc.
10.3. Atlas is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak-
en/of personenschade.
10.4. Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke
aansprakelijkheid van Atlas ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
11. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
11.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Atlas en de koper is Nederlands
recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Atlas daarvoor kiest, de bevoegde
rechter van de woon- of vestigingsplaats van Atlas of de koper. De procedure
zal worden gevoerd in de nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist
naar de regelen des rechts.
12. Nederlandse tekst prevaleert
12.1. De nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.
13. Prijzen
13.1. Atlas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen,
afbeeldingen en teksten
 

© 2009 - 2022 ATLAS Partijgoederen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel